ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN:  NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN.Đề cương gồm hai phần chính : Phần I : Kinh tế chính trị ( chương IV, chương V) và Phần II: CNXHKH . Đây là tài liệu học viện tài chính

PHẦN I:KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chương IV: Học thuyết giá trị
4 PHẦN LỚN
1.Sản xuất hàng hóa
2.Hàng hóa
3.Tiền tệ
4. Quy luật giá trị

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN THỨC

I. SXHH
1.Hai hình thức tổ chức kinh tế ? So Sánh
2.Hai điều kiện ra đời của SXHH ( PCLĐXH và tách biệt tương đối giữa những người SX – chiếm hữu tư nhân về TLSX)
3.Đặc trưng và ưu thế của SXHH
II. Hàng hóa
1.Khái niệm,
2. Hai thuộc tính của hàng hóa (GTSD và GT) và mối quan hệ giữa hai thuộc tính
3.Tính 2 mặt của LĐSXHH ( LĐCT và LĐTT)
4. Lượng Whh , kết cấu, đơn vị đo, các nhân tố a/hưởng
III.Tiền tệ
1.Nguồn gốc, sự ra đời của tiền tệ, sự phát triển các hình thái giá trị
2. Khái niệm, bản chất, các chức năng của tiền
IV. Quy luật giá trị:
1. Vị trí
2.Nội dung
3.Tác động

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP:

Chương IV có 8 câu hỏi ôn tập để các em tham khảo như sau:
Câu 1:Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa. So sánh kinh tế hàng hóa và sản xuất hàng hóa
Câu 2 : Hàng hóa là gì ? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa chúng? Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính đó?
Câu 3: Tính hai mặt của LĐSXHH, mâu thuẫn trong nền sản xuất hàng hóa?Vì sao nói tính hai mặt của LĐSXHH là chìa khóa giải quyết nhiều vấn đề trong nền SXHH
Câu 4 : Lượng giá trị hàng hóa ? Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa và cấu thành lượng giá trị hàng hóa ?Đơn vị đo tiêu chuẩn nhất để đo lường lượng giá trị hàng hóa là gì?
Câu 5: Phân tích sự phát triển của các hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ. Vì sao tiền tệ ra đời lại chứa đựng mầm mống của khủng hoảng kinh tế?
Câu 6: Phân tích chức năng thước đo giá trị và phương tiện lưu thông của tiền tệ. Những chức năng nào đòi hỏi phải có tiền vàng, những chức năng nào đòi hỏi phải có tiền mặt?
Câu 7:  Phân tích chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán của tiền tệ?Chức năng nào của tiền tệ chứa đựng mầm mống của khủng hoảng, chức năng nào góp phần tăng nguy cơ khủng hoảng, chức năng nào giúp điều tiết khủng hoảng.
Câu 8: Vị trí, nội dung và tác động của quy luật giá trị.

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply