Hướng dẫn cách viết và download mẫu đơn xét đối tượng ưu tiên mới nhất

Hướng dẫn cách viết và download mẫu  đơn xét đối tượng ưu tiên mới nhất. ✅Tải các mẫu và hướng dẫn lấy giấy chứng nhận ưu tiên lấy ở đâu,✅ mẫu giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức

 

Danh mục các đối tượng được ưu tiên – nơi – lấy xác nhận ở đâu:

Bạn phải liên hệ với nơi tuyển công chức cụ thể xem các đối tượng được ưu tiên là gì. Thông thường sẽ là

DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG
ĐỐI TƯỢNG, KHU VỰC ƯU TIÊN 
ĐỐI TƯỢNG
HỒ SƠ MINH CHỨNG
                  NHÓM ƯU TIÊN 1
– Đối tượng 01:
  Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;
 
+ Giấy khai sinh của sinh viên
+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng
 
– Đối tượng 02:
  Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;
 
+ Xác nhận của cơ quan quản lý và Bằng khen chiến sĩ thi đua
– Đối tượng 03:
+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;
 
 + Giấy chứng nhận sinh viên  thương, bệnh binh.
 + Quyết định được cử đi học.đối với sinh viên quân nhân, công an tại ngũ
+ Bản sao Quyết định xuất ngũ của  sinh viên.
+ Giấy chứng nhận sinh viên  Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng của Phòng lao động thương binh xã hội cấp.
 
 – Đối tượng 04:
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh ; Con bệnh binh; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
+ Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;
 
+  Giấy chứng nhận sinh viên là con Liệt sĩ của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp
+ Giấy chứng nhận sinh viên là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.
+ Giấy chứng nhận sinh viên là con  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
+ Quyết định  trợ cấp hàng tháng sinh viên bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến.
                    NHÓM ƯU TIÊN 2
 – Đối tượng 05:
+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.
 
 
+ Giấy chứng nhận sinh viên  Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học
+ Giấy chứng nhận sinh viên là Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học .
– Đối tượng 06:
+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;
 
 
 + Minh chứng phần dân tộc (không phải Kinh) trong khai sinh.
 + Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.
Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Huân chương, huy chương Kháng chiến hoặc Chiến thắng do tham gia nghĩa vụ quốc tế).
 + Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người có công giúp đỡ cách mạng.
 – Đối tượng 07:
+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
 
 
 + Giấy xác nhận  “Khuyết tật nặng” do Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.
Thí sinh cần kiểm tra kỹ hồ sơ minh chứng, nếu có vấn đề chưa rõ xin liên hệ Phòng Công tác Sinh viên:

Hướng dẫn viết  các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên

* Mẫu giấy xác nhận ưu tiên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
…….., ngày …… tháng ….năm 20…
 
GIẤY XÁC NHẬN ƯU TIÊN NGƯỜI ĐANG CÔNG TÁC
TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH LÀ KHU VỰC I
 
 
          Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học – Trường ĐHSP Hà Nội
         
Họ và tên:
          Năm sinh:
          Nơi sinh:
 
          Đang công tác tại: Trường THPT…….. đóng trên địa bàn xã …….. huyện…… tỉnh……………..
          Thời gian công tác tại trường từ:  tháng…..năm………đến  tháng…..năm……     (đang công tác 2 năm liên tục)
         
Xác nhận của cơ quan quản lý
về thâm niên công tác
 
 
 
 
Người làm đơn
(kí và ghi rõ họ tên)
 
Xác nhận của chính quyền địa phương
(hoặc Ủy ban dân tộc Miền núi)
 
          Trường THPT……………… đóng tại (xã, huyện, tỉnh): …………………. ……………………………………………………………………………..
Xã …………là địa phương được quy định là Khu vực I theo Quyết định số:…………, ngày …… tháng …. năm…. của (Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban dân tộc).
                                       
(Đóng dấu, ký, và ghi rõ họ tên)
.
Ghi chú:
– Các đối tượng được ưu tiên khu vực 1 (đang công tác 2 năm liên tục) phải có quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền (bản sao)
– Quyết định công nhận KVI phải là văn bản mới nhất hiện hành.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–o0o————
 
……… , ngày …..  tháng ….. năm 20….
 
GIẤY XÁC NHẬN ƯU TIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CƯ TRÚ
TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH LÀ KHU VỰC I
 
 
          Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Sau đại học – Trường ĐHSP Hà Nội
         
Tên tôi là: NGUYỄN VĂN A
          Ngày tháng năm sinh:…………………………………………
          Nơi sinh:…………………………………………
          Dân tộc:……………………………………………………………
          Hộ khẩu thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh):………………………………
…………………………………………………………………………………
         
 
Người làm đơn
 
 
 
Nguyễn Văn A
 
Xác nhận của chính quyền địa phương
(hoặc Ủy ban dân tộc Miền núi)
          Ông (bà) NGUYỄN VĂN A có hộ khẩu thường trú tại (thôn, xã, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………………………………….  Địa phương được quy định là Khu vực I theo Quyết định số:…………, ngày …… tháng …. năm…. của (Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban dân tộc).
                                       
(Đóng dấu, ký, và ghi rõ họ tên)
 
 
Ghi chú:
– Nộp kèm giấy khai sinh (bản sao)
– Quyết định công nhận KVI phải là văn bản mới nhất hiện hành.
 
 

Linkdown mẫu xác nhận đối tượng ưu tiên:

Link 1- bản pdf
Link 2 – bản word

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply