Link tải niên giám thống kê cả nước 2018

Link tải niên giám thống kê cả nước 2018. Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu.

Ở mỗi địa phương hay trong cụ thể từng Doanh nghiệp việc có được thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp các cấp lãnh đạo nắm bắt và ra quyết định đúng đắn hoặc đề ra kế hoạch thực hiện ngắn hay dài hạn tác động tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội.

Link download: 

http://www.mediafire.com/file/pm6cfdbc4pr0z57/Yearbook+2018.rar

Đọc nhiều tuần qua: