Trắc nghiệm hiến pháp 2013 có đáp án – ôn thi thuế 2020

Trắc nghiệm hiến pháp 2013 có đáp án – ôn thi thuế 2020
 

Trắc nghiệm hiến pháp 2013

 
Câu 1: Theo hiến pháp năm 2013, Quốc hội có quyền hạn nào sau đây:
a. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước
b. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân.
c. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
d. Tất cả các đáp án trên
Câu 2: Theo hiến pháp năm 2013, Quốc hội có quyền hạn nào sau đây:
a. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
b. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước;
c. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;
d. Tất cả các đáp án trên
Câu 3: Theo hiến pháp năm 2013, Quốc hội có quyền hạn nào sau đây:
a. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại;
b. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ;
c. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
d. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài;
Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. Quốc hội
b. Chính phủ
c. Ủy ban thường vụ quốc hội
d. Chủ tịch nước
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?
a. 3 năm
b. 4 năm
c. 5 năm
d. 6 năm
Câu 6: Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a. Quốc hội
b. Ủy ban thường vụ quốc hội
c. Chính phủ
d. Chủ tịch nước
Câu 7: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được … tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành thành thì quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội:
a. Ít nhất 1/2
b. Ít nhất 2/3
c. Ít nhất 3/4
d. 3/4
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong?
a. 30 ngày
b. 40 ngày
c. 50 ngày
d. 60 ngày
Câu 9: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?
a. Văn phòng quốc hội
b. Ủy ban thường trực quốc hội
c. Ủy ban tư pháp của quốc hội
d. Ủy ban thường vụ quốc hội
Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia?
a. Quốc hội
b. Chính phủ
c. Bộ tài chính
d. Ủy ban thường vụ quốc hội
 

Đáp án: 

 
1C , 2C , 3A,4C , 5C , 6A, 7B , 8D, 9D , 10

Đọc nhiều tuần qua: