Ngân hàng nhà nước tuyển dụng viên chức loại D – hạn nộp 3/12/2020

Ngân hàng nhà nước tuyển dụng viên chức loại D – hạn nộp 3/12/2020. [Hải Phòng] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng công chức loại D( Thời hạn đến 3/12)

[Hải Phòng] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng công chức loại D

Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng công chức

 

Chi tiết tuyển dụng như sau : 

 

 

Đọc nhiều tuần qua: