Tổng hợp các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2020, 2021

Tổng hợp các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2020, 2021. Ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới nhất. Vui lòng comment để nhận được thông tin tài liệu mới nhất

Tổng hợp các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước

 
Có 03 Quyết đinh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hệ thống KBNN đã bị thay đổi.
– Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ tài chính (KB TW). Thay thế QĐ 108/2009/QĐ-TTg.
– Quyết định 1399/2015/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW (KB Tỉnh). Thay thế QĐ 362/2009/QĐ-BTC.
– Quyết định 695/2015/QĐ-KBNN Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (KB huyện). Thay thế QĐ 163/QĐ-KBNN.
Cả 3 QĐ đều có hiệu lực từ năm 2015 và đang áp dụng.
BS thêm cho bạn nào cần
– Quyết định 696/QĐ-KBNN: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thay thế QĐ 164/QĐ-KBNN.
 

Tài liệu cơ bản không có gì thay đổi.

 
 Gồm có:
1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG HCNN VÀ CÁC VĂN BẢN NGUỒN, CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HCNN:
Đầy đủ tài liệu về kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN
2. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH GỒM:
– Ngạch chuyên viên nghiệp vụ: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
– Ngạch kế toán viên: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.
– Đối với chuyên viên luật; chuyên viên xây dựng cơ bản; chuyên viên tin học: 
 
       + Bộ 260 câu trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế toán Kho bạc
       + Bộ 300 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
3. PHẦN ÔN THI NGOẠI NGỮ: Phần ôn tập, tài liệu và dạng đề thi
 
4. PHẦN ÔN THI TIN HỌC: Ngân hàng đề thi tin học, Tài liệu môn tin học công chức các năm trước, cẩm nang ôn thi tin học
5. TRỌN BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN (150 File với nhiều nội dung để tham khảo)
Tài liệu đã cập nhập thêm một số tài liệu mới giúp các bạn dễ dàng ôn tập và đạt kết quả tốt hơn. 
(Có 2 bộ tài liệu cho các bạn chọn)
 

Đề thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2017 môn Chuyên ngành Kế toán viên

 
– Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 
– Đề gồm 04 câu, đề nghị Anh (Chị) đọc kỹ câu hỏi trước khi làm bài.
 
Câu 1: Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/20116 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
 
Câu 2: Trình bày những nội dung của chứng từ kế toán và quy định lập chứng từ kế toán theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13.
 
Câu 3: Trình bày tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền của người làm kế toán, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13.
 
Câu 4: Trình bày quy định về tài liệu kế toán sao chụp theo Nghị định số 174/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
 

COMMENT ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);