Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary

Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary. Contrary đi với giới on và to là phổ biến gồm chủ yếu 2 cụm: on the contrary to the contrary

Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary
Contrary đi với giới từ gì? phân biệt On the contrary

 

Contrary đi với giới từ gì?

Contrary đi với giới on và to là phổ biến gồm chủ yếu 2 cụm: on the contrary to the contrary

Phân biệt On the contrary

Nhiều bạn có thói quen sử dụng “On the contrary” với ý nghĩa “trái lại” thay cho “by/in contrast”. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 cụm từ này có ý nghĩa khác nhau 🙂
1. By/In contrast: có nghĩa là giống “On the other hand”, được đặt đầu câu ý chỉ một ý so sánh hay tương phản với nội dung đã nói trong câu trước đó.
e.g. Unemployment rose in the UK. By contrast, the number of unemployed people in Canada fell.
2. On the contrary: có nghĩa phủ định đi điều đã được đề cập trước đó, ý nói câu trước là “không đúng, không phải như vậy”.
e.g. – Person 1: “You had some problems with your hotel, didn’t you?”
– Person 2: “On the contrary, the hotel was great, but the airline lost my suitcase.”
Do vậy trong Writing, các bạn không nên dùng “On the contrary”, chỉ dùng “By/In contrast” thôi nhé ^o^

On the contrary là một thành ngữ được đặt đầu câu để nhấn mạnh sự trái ngược về mặt ý nghĩa của câu đó với câu đằng trước. Thành ngữ này thường được thể dùng khi đưa ra một ý kiến trái ngược với ý kiến đã được đưa ra hoặc để giới thiệu một thông tin mới.
 
“We thought you didn’t like opera.” – “On the contrary, I love it.” (Chúng tôi đã nghĩ cậu không thích opera. – Ngược lại, tớ thích đấy chứ!). 
 
“The film must have been terrible.” – “On the contrary, I enjoyed every minute.” (Bộ phim chắc hẳn đã rất dở. – Trái lại, tớ thấy nó vô cùng hấp dẫn). 
 
The evidence of history, on the contrary, shows that these ancient people had a very advanced culture. (Trái lại, những bằng chứng của lịch sử đã cho thấy những người cổ đại này đã có một nền văn minh vượt bậc). 
 
On the other hand được dùng cùng với cụm từ on the one hand để giới thiệu, thể hiện các quan điểm, ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề, đặc biệt là khi những quan điểm, ý kiến này trái ngược nhau. Hai cụm từ này còn được dùng để thể hiện các khía cạnh khác nhau của vấn đề.
 
 
On the one hand, this car is expensive; on the other hand, it’s available and we need it right now. (Một mặt thì chiếc ô tô này rất đắt đỏ nhưng mặt khác, chỉ có sẵn chiếc ô tô này và chúng ta lại cần đến nó ngay bây giờ). 
 
On the one hand they’d love to have kids, but on the other hand, they don’t want to give up their freedom. (Một mặt họ rất muốn có con nhưng mặt khác, họ lại không muốn mất tự do). 
 
On the one hand, I’d like more money, but on the other hand, I’m not prepared to work the extra hours in order to get it. (Một mặt tôi muốn có thêm tiền nhưng mặt khác tôi lại không muốn làm thêm giờ để kiếm thêm). 
 
On the one hand, you say you’re lonely and bored, but on the other hand, you never go out anywhere! (Một mặt cậu luôn kêu mình cô đơn và buồn chán nhưng mặt khác cậu chẳng bao giờ chịu ra ngoài cả!)
 

The meaning (of “to the contrary” and “on the contrary”) you have provided should be sufficient to understand the difference.

  • You use “on the contrary” when you want to make a denial or contradiction more emphatic. You use it to show that you disagree with something; the statement that follows this phrase has the meaning opposite to something.
  • You use “to the contrary” when you want to imply the opposite of something (without a denial). You never use it to show that you disagree with something; the statement that follows this phrase has the meaning opposite to something.

In the second statement you have provided, you are denying/contradicting that the spirit of Senator Simmons’s article is humane or broad; rather it is narrow and harsh. So, since you are denying something, you have to use on the contrary.

In the first statement you have provided, you are not denying/contradicting that in the old days you had to provide parking; rather you are simply saying that now, it is the opposite of it. Since you are not denying something, you have to use to the contrary.

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);