Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp luật mới+ pdf file

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp luật mới+ pdf file. BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI

 

 

BÀI TẬP 1:

 • Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với các tài liệu – acer4310 ­sau:

1)  Tình hình sx trong năm:

 • Trong năm Dn sx được 40.000 sp (đây là hàng ko chịu thuế TTDB), không có hàng tồn

2)  Tình hình tiêu thụ trong  năm:

 • Quý 1: bán cho cty thương mại nội địa 000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sp.
 • Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 000 sp, giá CIF là 74.000 đ/sp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là

1.000 đ/sp.

 • Quý 3: bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000 đ/sp.
 • Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000 đ/sp. Xuất cho đại lý 5.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 000 sp.

3)  chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ.
 • Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCD thuộc phân xưởng sản xuất 000.000.sửa chữa thường TSCD thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ.
 • Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

+ Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

 • Khấu hao TSCD: TSCD phục vụ sx ở phân xưởng 160.000.000 đ. TSCD bộ phận quản lý DN:

50.000.000 và TSCD thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.

 • Tiền lương bộ phận quản lý DN: 84.000.000 đ.
 • Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.
 • Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.
 • Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế
 • Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

 • Thuế GTGT 10%.
 • thuế XK 2%.
 • thuế TTDN 28%.
 • biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ.
 • thu nhập về lãi tiền gửi NH là 3.870.000 đ. HƯỚNG DẪN GIẢI

 

 • Bán cho cty thương mại trong nước. Doanh thu: 000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2)  Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr)

XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

 • Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4)  Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr)

XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr)

GTGT:  4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

­ Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14  (tr)

 • Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào
 • Thuế GTGT đầu ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)
 • Thuế GTGT đầu vào = 500.000

Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = ­12,1 (tr) Thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập

* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) =  1.827 (tr)

(*) Chi phí cho 40.000 sp:

(.) 846.000.000 + 6.000.000 + (0,8/250 x 40.000) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 (tr).

(*) Chi phí cho 33.000 sp tiêu  thụ:

(.) [(1.266/40.000) x 33.000] + 3.200.000 + 50.000.000 + 12.000.000 + 84.000.000 + (10.000 x o,001) +

(184 x 5%) + 20,94 = 1.233,79 (tr)

(*) thu nhập khác. (.) 3,87 (tr)

Vậy: Thuế TNDN phải nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

—————————————————————————–

 

BÀI TẬP 2:

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X

 

có số liệu kinh doanh cả năm 2013 như sau:

 

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

 • Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 000 đ/sp.
 • Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.

 

 • Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.
 • Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.
 • Xuất ra nước ngoài 000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.
 • Bán 000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp. B/ Chi phí
 • Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ

đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng. C/ Thu nhập khác:

 • Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng
 • Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005.

 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế xuất khẩu.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Biết rằng:

 • Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%
 • Thuế xuất thuế TNDN là 28%.
 • Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2)  Nhận xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3)  Làm đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4)  Nhận gia công cho nước ngoài.

Doanh thu: 4.000 (tr).

 

5)  Xuất ra nước ngoài:

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).

Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

 • Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

Vậy:

­ Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

 • Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

 • GTGTđ vào = 963

GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = ­2.300 (tr)

 • Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
 • thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
 • doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr)
 • chi phí hợp lý: 900 + 2608= 133.580 (tr)

 

 • thu nhập khác: 340 +

Vậy:

160 = 500 (tr)

 

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

—————————————————

BÀI TẬP 3:

 • Hãy tính thuế Thuế TNDN , Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu
 • Bán ra nước ngoài 000 sp theo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá FOB.
 • Bán 000 sp cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ/sp.
 • Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sp với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sp.
 • Gia công trực tiếp 000 sp theo hợp đồng với 1 cty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sp.

+ tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.

+ thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu. Chuyển nhượng tài sản 200 (tr)

Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr)

 

Biết rằng:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%. Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng. HƯỚNG DẪN GIẢI

1)  Bán ra nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr)

Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

 • Bán cho doanh nghiệp chế xuất. Doanh thu: 000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)
 • bán cho cty thương nghiệp nội địa. Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4)    Gia công cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

Vậy:

 • Thuế xuất khẩu phải nộp: 552 + 690 = 242 (tr)
 • Thuế GTGT phải nộp = T.GTGTđầu ra – GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = ­5173

 • Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất.
 • thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác Doanh thu = 32.568 + 34.500 + 80.000 + 3.200 = 150268 (tr)

Chi phí hợp lý = 102.731 + 1.242 + 4968 = 108.941 (tr).

Thu nhập khác: 200 + 680 = 880 (tr)

Thuế TNDN : (150.268 – 108.941 + 880) x 28% = 11.871,96 (tr).

Chúc các bạn làm tốt

 

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload
Reload document
| Open Open in new tab

Download [412.47 KB]

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);