Tiếng Anh thuế, kho bạc: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới

Tiếng Anh thuế, kho bạc: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới. Đây là nội dung rất hay gặp trong ôn thi thuế kho bạc

Cách đổi cụm từ gạch dưới thành chữ hỏi như sau:

BƯỚC 1: Đổi sang nghi vấn.

BƯỚC 2: Chuyểncụm từ gạchdưới thành chữ hỏi, đemđặt ở đầu câu (Nếu từ gạchdưới là chủ từ thìbỏbước 1).

   TỪ GẠCH DƯỚI

CHỮ HỎI

Người                               

Who

Vật                                    

What

This, that

Which

Thời gian                          

When

Nơichốn                         

Where

Giờ                                      

What time     

Khoảng thời gian  for ..

How long                       

Phươngtiệnđilại, walk…

How (nếubỏwalkthì thêm gothayvàovịtrícủa walk)

Tầnsuất (everyday, sometimes, rarely, seldom, never, once/twice a week/month..)                                                                                                              

How often

Because

Why

Số lượng                                        

How many/much (phảiđemdanh từ phíasausốlượng để sau how many/much, nếudanh từ đókhôngđếm được thìdùng  how much, đếm được thìdùng how many)

Gạchdưới động từ  

What (thêm dovàochỗ động từ- nếu động từ cóingthì thêm doing)

Sởhữu

Whose

Cụm to inf

What … for ( for để cuối câu)

Tính từ/trạng từ

How

Sốlượng + tính từ

How tính từ

 

 

Ví dụ 1: I go to school at 6 o’clock

Bước 1: Đổi sang nghi vấn

Do you go to school at 6 o’clock? (I phải đổi thành you)

Bước 2: Đổi cụm từ gạchdưới thành chữ hỏi rồiđem để ở đầu câu.Từ gạch dưới là giờ nên đổi thành what time:

What time do you go to school?

 Ví dụ 2: There is one book on the table

Bước 1: đổi sang nghi vấn (Có is nên đem ra đầu)

Is there one book on the table?

Bước 2:

Đổi cụm từ gạchdưới thành chữ hỏi rồiđem để ở đầu câu. (one là sốlượng nên ta dùng how many)

How many is there books on the table?

Đem danh từ phíasausốlượng (book) để sau how many, nếudanh từ đósốítthìphải đổi thành số nhiều) book => books 

=> How many books is there on the table?

Vì books là số nhiều nên is đổi thành are

=> How many books are there on the table?

 Bài tập tự luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They do not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to Da Latto relax.

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);