Nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2018

Nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn :danh mục tài liệu ôn thi môn kiến thức chung,danh mục tài liệu ôn thi môn địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) và địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường (đối với xã), danh mục tài liệu ôn thi môn văn hóa – xã hội, danh mục tài liệu ôn thi môn tư pháp – hộ tịch

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  04/QĐ-HĐTD
ngày  06 tháng  3   năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015:
– Chương I;
– Chương II, Mục 3;
– Chương VI, Mục 1, Mục 2.
2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:
Chương I, II, XI, XIII.
3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008:
Điều 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 76, 77, 78, 79.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005:
Điều 1, 3, 4, 5.
5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Chương I, V.
6. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;
7. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
8. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn:
Chương II, VI.
9. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
10. Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phụ lục 2.1

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /QĐ-HĐTD
ngày 06 tháng  3  năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015:
Chương VI, Mục 1, Mục 2.
2. Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015;
Chương I, II, XI, XIII.
3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Chương I, V.
4. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
5. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
6. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bảy văn bản hành chính;
7. Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
8. Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;
9. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 5;
10. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.

Phụ lục 2.2
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN VĂN HÓA – XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-HĐTD
ngày  06  tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)

1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007: Điều 2, 3, 4, 5.
2. Luật Thể dục thể thao năm 2006: Điều 4, 6, 10, 78.
3. Luật Du lịch năm 2017: Điều 6, 15, 16, 26, 27, 28.
4. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Điều 3, 30.
5. Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
6. Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
7. Hướng dẫn số 4688/HD-BVHTTDL ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới;
8. Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet tại các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
9. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
10. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội;
11. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;
12. Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
13. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 9.
14. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.
Phụ lục 2.3

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ PHÁP – HỘ TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /QĐ-HĐTD
ngày  06 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)

1. Luật Hộ tịch năm 2014:
Chương I, II, V, VI.
2. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012: Phần thứ nhất: Những quy định chung; Phần thứ hai: Chương III.
3. Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:
Chương I, X, XI, Điều 170 Chương XV.
4. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Điều 3, Tiểu mục 4 Mục 2 Chương IV, Chương IX.
5. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
6. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch năm 2014:
Chương I, II, III.
7. Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
8. Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
9. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 8.
10. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.

Phụ lục 2.4

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-HĐTD
  ngày 06 tháng 3  năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)

1. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73.
2. Luật Kế toán năm 2015;
Điều: 4, 5, 6, 7, 13, 19, 31, 32, 41, 51, 52, 55.
3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Điều 6, 8, 10, 18, 22, 23, 31, 38, 39, 43, 45, 48.
4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Điều: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
5. Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020;
6. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 7.
7. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.

Phụ lục 2.5
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG (ĐỐI VỚI THỊ TRẤN) VÀ ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG – NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (ĐỐI VỚI XÃ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /QĐ-HĐTD
 ngày  06 tháng 3  năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng)
A. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) và Địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường (đối với xã) phụ trách lĩnh vực Địa chính:
I. Đất đai
1. Luật Đất đai 2013: Điều 3, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 49, 50, 59, 69, 71, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 106, 131, 164, 167, 179, 195, 196, 197, 202, 203.
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014: Điều 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 78.
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017: Khoản 2, 20, 31, 58 của Điều 2.
4. Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:
a. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014.
b. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014.
II. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp
1. Luật khiếu nại.
2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại.
3. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
4. Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:
a. Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b. Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh.
c. Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 của UBND tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh.
III. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 6.
IV. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.
B. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) và Địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường (đối với xã) phụ trách lĩnh vực Xây dựng:
1. Luật Xây dựng 2014;
2. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
4. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
5. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;
6. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 6.
7. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.
C. Công chức Địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp:
1. Luật Thủy sản 2003.
2. Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.
3. Luật Hợp tác xã 2012.
4. Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã năm 2012.
5. Nghị định số 35/2015 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.
6. Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định 1435/QĐ- UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
7. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Điều 6.
8. Các kiến thức cơ bản theo chương trình Đại học.

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

I. TIN HỌC

– Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

II. KIẾN THỨC CHUNG

– Luật cán bộ, công chức 2008.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức 2019

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

– Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

– Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

III. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

1. ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

– Luật đất đai 2013.

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều  của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

– Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

2. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

3. TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao tờ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

– Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao tờ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 Luật hộ tịch 2014.

 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

4. VĂN HÓA – XÃ HỘI

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 Luật Trẻ em 2016.

 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

– Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

5. VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư.

– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Nội dung ôn tập thi.docx

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);