Share full tài liệu ngạch kế toán viên + chuyên viên Kho bạc nhà nước

Share full tài liệu ngạch kế toán viên kho bạc + chuyên viên Kho bạc nhà nước . Đây là những tài liệu hay được share lại phục vụ cho ôn thi kho bạc nhà nước kì thi tiếp theo, có thể là 2018.  Link tải là link Google driver -update 2021

Tài liệu ngạch kế toán viên + chuyên viên Kho bạc nhà nước :

Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

 Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Đầu tư công 2019

Nghị định 163/2016 của Chính phủ chi tiết Luật NSNN

Nghị định 40.2020 hướng dẫn Luật Đầu tư công

Nghị định số 24/2016 của Chính phủ

Thông tư 342/2016 của Bộ Tài chính

Vị trí Kế toán viên

Luật Kế toán 2015

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

Nghị định 25.2017 chế độ báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

Thông tư 107.2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 133.2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

Tài liệu ôn thi kho bạc ngạch kế toán viên

Tài liệu ôn thi kho bạc ngạch chuyên viên

Tổng hợp các tài liệu rời rạc khác

Với nhiều tài liệu khác, mời các bạn xem trong thư mục: kho bạc hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm

Tài liệu update 2021:

https://drive.google.com/drive/folders/1fxlH7rinNGI4po7fEfqHisS0-vahrw9w

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);