Useful đi với giới từ gì? useful và necessary dùng vs giới từ nào?

Useful đi với giới từ gì? useful và necessary dùng vs giới từ nào?

It is necessary( for sb) to do something còn những trường hợp còn lại thì cũng dùng to+ do st
+ Useful cũng xài tương tự 

Useful to sb : có ích cho ai

Helpful / useful for : có ích / có lợi
Useful đi với giới từ gì? useful và necessary dùng vs giới từ nào?
Useful đi với giới từ gì? useful và necessary dùng vs giới từ nào?

Necessary Đi Với Giới Từ Gì Trong Tiếng Anh?

“Provide” được sử dụng rất phổ biến trong khi nói và viết. Thông thường, động từ này có thể kết hợp với nhiều giới từ khác nhau. Với mỗi giới từ này, “provide” sẽ có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau.

Necessary for sb/sth

Necessary for : cần thiết

Required to be done, achieved, or present; needed; essential.

‘it’s not necessary for you to be here’

Make it/Find it Necessary to sth or to do sth

The cold weather has made it necessary to protect the crops.

You may find it necessary to read just the wheels from time to time.

Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai

Đọc nhiều tuần qua: